Privacyverklaring

21 september 2022

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Graphisoft Building Systems GmbH. Het gebruik van de internetpagina's van het Graphisoft Building Systems GmbH is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens, maar als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de landenspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Graphisoft Building Systems GmbH. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil ons bedrijf het grote publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten die zij hebben.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens heeft Graphisoft Building Systems GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De gegevensoverdracht via internet kan echter in principe zwakke punten in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet altijd gegarandeerd is. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.


1. Definities
De verklaring inzake gegevensbescherming van Graphisoft Building Systems GmbH is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering
Onder profilering wordt elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verstaan, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten betreffende een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de bewegingen van die persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

g) Beheerder of verantwoordelijke voor de verwerking
De beheerder of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking door het recht van de Unie of van de lidstaat worden bepaald, kan in de wetgeving van de Unie of van de lidstaat in de mogelijkheid worden voorzien om de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming te bepalen.

h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

i) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde partij betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij
Een derde is een andere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve actie, zijn of haar instemming betuigt met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.


2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

Graphisoft Building Systems GmbH
Hattrupweg 4
59387 Ascheberg
Duitsland
Telefoon: +49 2593 8249 0
E-mail: info@dds-cad.de 
Website: www.dds-cad.de


3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Graphisoft Building Systems GmbH
Der Datenschutzbeauftragte
Hattrupweg 4
59387 Ascheberg
Duitsland

Telefoon: +49 2593 8249 0
E-mail: dsb@dds-cad.de  

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot de bescherming van gegevens. Het is echter mogelijk dat uw vragen of suggesties niet direct verwerkt kunnen worden.

Alle vragen over privacy kunnen ook worden gericht aan ons privacyteam. Ze zijn te bereiken via datenschutz@dds-cad.de. De reactietijden zullen naar verwachting korter zijn dan een rechtstreeks verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming.


4. Cookies
De internetpagina's van Graphisoft Building Systems GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.
Door het gebruik van cookies kan Graphisoft Building Systems GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijker diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van de website die gebruik maakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer de website wordt bezocht, toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online shop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
De betrokkene kan te allen tijde de instelling van cookies via onze website door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en kan zo de instelling van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.


5. Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van Graphisoft Building Systems GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang tot de website wordt verkregen, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Graphisoft Building Systems GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen en (4) de wetshandhavingsautoriteiten de informatie te verschaffen die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Graphisoft Building Systems GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie op statistische wijze, met als doel de gegevensbescherming en -veiligheid van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt opgeslagen.


6. Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van zijn of haar persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern, aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te rekenen doel.

Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres en de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om gepleegde overtredingen te kunnen onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de voor de verwerking verantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te wijzigen of deze volledig uit de gegevensopslag van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast zal de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op verzoek of op indicatie van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.


7. Abonnement op onze nieuwsbrieven
Op de website van Graphisoft Building Systems GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonsgegevens worden verzonden en wanneer de betrokkene zich aanmeldt bij de voor de verwerking verantwoordelijke voor de nieuwsbrief.

Graphisoft Building Systems GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail wordt naar het e-mailadres gestuurd dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor de ontvangst van de nieuwsbrief, om wettelijke redenen, in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigings-e-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres van het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene bij de registratie gebruikte computersysteem en de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een inschrijving in kwestie, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij een wijziging in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die door de nieuwsbriefservice worden verzameld, worden doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Met het oog op de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige koppeling te vinden. Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief op elk moment rechtstreeks via de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op te zeggen of dit op een andere manier mee te delen.


8. Nieuwsbrieftracering
De nieuwsbrief van Graphisoft Building Systems GmbH bevat zogenaamde traceringspixels. Een traceringspixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingebed en die in HTML-indeling wordt verstuurd om logboekbestanden op te slaan en te analyseren. Dit maakt een statistische analyse van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde traceringspixel kan Graphisoft Building Systems GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en op welke koppelingen in de e-mail door de betrokkenen is geklikt.

Dergelijke persoonsgegevens die in de traceringspixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht de afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de procedure van de dubbele opt-in-procedure is afgegeven, te herroepen. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. Graphisoft Building Systems GmbH beschouwt een terugtrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.


9. Contactmogelijkheid via de website
De website van Graphisoft Building Systems GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.


10. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is, of indien een door de Europese of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.


11. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat de Europese wetgever hem of haar toekent om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt die hem of haar betreffen. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op toegang
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de rectificatie of het wissen van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te vragen, of om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.


Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.
Indien de betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie
Elke betrokkene heeft het recht om van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen, onverwijld ongedaan maakt. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien de betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het recht dat de Europese wetgever hem of haar verleent om de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld persoonsgegevens die hem of haar betreffen, te doen wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.  
 • Indien één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door het Graphisoft Building Systems GmbH opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een werknemer van Graphisoft Building Systems GmbH dient er voor te zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door die om het wissen van de persoonsgegevens heeft verzocht, of om het kopiëren of verveelvoudigen van de persoonsgegevens, voorzover de verwerking ervan niet vereist is. Een medewerker van Graphisoft Building Systems GmbH zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het recht gekregen van de Europese wetgever op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen wanneer een van de volgende bepalingen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om een beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke die van de betrokkene opheffen.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de verwerking van door Graphisoft Building Systems GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Graphisoft Building Systems GmbH zorgt voor de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit
Elke betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals door de Europese wetgever is toegestaan. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, dan wel op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking langs geautomatiseerde weg geschiedt, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dat technisch mogelijk is en wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Graphisoft Building Systems GmbH.

g) Recht om bezwaar aan te tekenen
Iedere betrokkene heeft het recht verkregen van de Europese wetgever om op grond van zijn bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

Graphisoft Building Systems GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overstijgen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien Graphisoft Building Systems GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om zich op elk moment te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt voor de profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van Graphisoft Building Systems GmbH voor direct-marketingdoeleinden, zal Graphisoft Building Systems GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Graphisoft Building Systems GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht van verzet uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een werknemer van Graphisoft Building Systems GmbH. Bovendien staat het de betrokkene in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, vrij om gebruik te maken van zijn of haar recht op verzet door middel van geautomatiseerde middelen met gebruik van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering
Iedere betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of dat hem of haar eveneens aanzienlijke gevolgen heeft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of een lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, en dat ook niet voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, of (3) niet op de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene berust, of (3) niet op de beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, berust, is gebaseerd.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Graphisoft Building Systems GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn rechtmatige belangen, ten minste het recht om een menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Graphisoft Building Systems GmbH.

i) Recht op intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking
Iedere betrokkene heeft het recht verkregen van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene het recht op intrekking van de toestemming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Graphisoft Building Systems GmbH.


12. Gegevensbescherming voor sollicitaties en de sollicitatieprocedures
De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitaiten met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant de desbetreffende sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een formulier op de website bij de voor de verwerking verantwoordelijke indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist, op voorwaarde dat geen enkel ander rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke de schrapping tegenhoudt. Een ander legitiem belang in deze relatie is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

13. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, gebaseerd op de legitieme belangen van Graphisoft Building Systems GmbH (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid  1 onder f) van de Duitse wet op de gegevensbescherming), heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving van onze website. DSGVO), het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) is op deze website geïntegreerd. Op deze website heeft de verantwoordelijker voor de verwerking van gegevens de component Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waarvan een persoon afkomstig is (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van online advertenties uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert hierbij te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene verkort door Google en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de stroom bezoekers van onze website, het aantal gebruikers dat verschillende pagina's bezoekt en de duur van die bezoeken. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om te evalueren hoe bezoekers onze online diensten gebruiken, om rapporten op te stellen over activiteiten binnen deze online dienst en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van deze online dienst en het gebruik van internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component voor online advertenties en de afhandeling van commissies aan Google doorgeven. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissie uit te keren.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is verleend en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze in het kader van de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te allen tijde de instelling van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo de instelling van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene kan plaatsen. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dit uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on onder de koppeling downloaden https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de add-ons van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of andere personen, die op grond van hun competentiegebied is verwijderd of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd op de volgende pagina's https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd via de volgende koppeling https://www.google.com/analytics/.


14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor online advertenties waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van Google-zoekmachines en het Google-advertentienetwerk. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om specifieke zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie op Google's zoekresultaten pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het trefwoord. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme verspreid op relevante webpagina's, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden. De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN. Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van advertenties van derden op onze website. Als een betrokkene onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door middel van de conversiecookie kunnen zowel Google als de verantwoordelijke voor de verwerking zien of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, verkoop heeft gegenereerd, dat wil zeggen, een bestelling heeft uitgevoerd of geannuleerd. De gegevens en informatie die met behulp van de conversiecookie is verzameld, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene kan identificeren. De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze in het kader van de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven. De betrokkene kan te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser de instelling van cookies door onze website door middel van de hierboven genoemde instelling van de internetbrowser verhinderen en zo de instelling van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. De betrokkene kan bezwaar maken tegen de op interesse gebaseerde advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene vanuit alle browsers die worden gebruikt op de koppeling www.google.de/settings/ads klikken. Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


15. Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Matomo

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens de Matomo-component geïntegreerd. Matomo is een open-source software voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysetool verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke pagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en gedurende welke periode een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en de kosten-batenanalyse van online advertenties. De software wordt beheerd op de server van de veranwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, de gegevensbeveiligingsgevoelige logbestanden worden uitsluitend op deze server opgeslagen. Het doel van de Matomo-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van deze website te evalueren om online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze internetpagina's weergeven. Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie wordt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via de Matomo-component gevraagd om gegevens voor online analyse aan onze server te verstrekken. In de loop van deze technische procedure verkrijgen wij kennis over persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen. De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verleend en de frequentie van de bezoeken aan onze website. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan onze server doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. We sturen deze persoonsgegevens niet door aan derden. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser verhinderen en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou Matomo er ook van weerhouden om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene te plaatsen. Bovendien kunnen reeds door Matomo gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens met betrekking tot een gebruik van deze website die door Matomo worden gegenereerd, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Matomo en de mogelijkheid om dit uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene in de browser de optie Do Not Track instellen. Bij elke instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene. Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo kunnen worden teruggevonden onder matomo.org/privacy/privacy/.

16. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van DoubleClick
Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking componenten van DoubleClick van Google geïntegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waaronder voornamelijk speciale online marketingoplossingen worden verkocht aan reclamebureaus en uitgevers. De werkmaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN. DoubleClick by Google verzendt de gegevens naar de DoubleClick-server met elke impressie, elke klik of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, gebruikt DoubleClick een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en weergeven van advertenties. De cookie wordt onder meer gebruikt om voor de gebruiker relevante advertenties weer te geven en te plaatsen en om rapporten over advertenties op te stellen of te verbeteren. Bovendien dient de cookie om meervoudige weergave van dezelfde advertentie te voorkomen. DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan ook de cookie-ID gebruiken om vast te leggen welke advertenties al zijn weergegeven in een browser om doublures te voorkomen. Het is ook mogelijk voor DoubleClick om conversies te volgen via de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer aan een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie is getoond en hij of zij vervolgens via dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder. Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende DoubleClick-component ertoe aangezet om gegevens voor online advertenties en de facturering van commissies naar Google te sturen. In de loop van deze technische procedure krijgt Google kennis van alle gegevens die Google kan gebruiken om commissieberekeningen te maken. Google kan onder andere begrijpen dat de betrokkene op bepaalde koppelingen op onze website heeft geklikt. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, de instelling van cookies via onze website te allen tijde door een overeenkomstige instelling van de gebruikte webbrowser verhinderen en zo de instelling van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou Google er ook van weerhouden om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene te plaatsen. Bovendien kunnen reeds door Google gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van DoubleClick kunnen onder DoubleClick door Google worden opgevraagd https://www.google.com/intl/en/policies/.

17. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG is de rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Hetzelfde geldt voor de verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, onder c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), van de AVG. Ten slotte zouden de verwerkingen kunnen zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een cliënt van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin van de AVG).


18. De legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, is het ons legitiem belang om onze activiteiten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.


19. Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen
De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens stelselmatig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.


20. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; verplichting tot het sluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar tekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.


21. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.


22. Recht op beroep
Elke betrokkene heeft het recht om bij ons een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.


Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van het DGD - Your External DPO dat is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE in Keulen.