Algemene voorwaarden en bepalingen van Graphisoft Building Systems (GSBS) voor de levering van standaard software, data catalogen, software onderhoud en trainingen.

 

Algemene informatie

De volgende bepalingen en voorwaarden van Graphisoft Building Systems GmbH (hierna GSBS) zijn bestanddeel van het contract. Tegengestelde of afwijkende voorwaarden of andere beperkingen van de licentiehouder worden niet erkend, tenzij GSBS hun geldigheid schriftelijk heeft ingestemd. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing indien GSBS, in de kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de verkoop van de licentiehouder, de levering van diensten uitvoert. Deze voorwaarden zijn geldig voor alle toekomstige zaken. Nadere overeenkomsten, tussen GSBS en de licentiehouder voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn op schrift te worden vastgelegd.

Offerten, prijzen

Offerten van GSBS zijn niet-bindend. Voor een offerte te kwalificeren als een bestelling, moet GSBS binnen 14 kalenderdagen een orderbevestiging of een acceptatie van de levering van goederen ontvangen. Na het verstrijken van de termijn wordt de offerte als afgewezen geacht. Indien GSBS geen orderbevestiging aanmaakt, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging. Verzendkosten worden apart berekend, op verzoek van de licentiehouder, zal GSBS een verzendingsverzekering toevoegen tegen extra kosten.

Indien er meer dan 6 maanden tussen de sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen leveringsdatum zit, of indien de levering wordt vertraagd door de klant na het verstrijken van deze termijn, dan zal de prijs gebaseerd worden op het moment van levering. Niettegenstaande dat GSBS zich het recht behoudt om prijzen te verhogen voor de licentiehouder als gevolg van stijgingen in kosten. Indien een prijsverhoging meer dan 5% bedraagt van de oorspronkelijke netto aankoopprijs, heeft de licentiehouder het recht om het contract te annuleren.

BTW is niet inbegrepen in de prijs; het wordt apart vermeld op de factuur op basis van de wettelijke rente op de dag dat de factuur is aangemaakt.

Betaling, late betaling

De aftrek van korting vereist een special schriftelijke overeenkomst. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de koopprijs verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is GSBS gerechtigd de wettelijke vertragingsrente te vorderen. Het bewijs van hogere schade blijft onaangetast. Indien GSBS een betaling in termijnen is overeengekomen, is het afhankelijk van de individuele termijnen die maandelijks vooraf betaald worden, voor de 5e van elke kalendermaand. Dit betreft niet de datum van de afspraak, maar de datum waarop het geld door GSBS wordt ontvangen. Het totale schikkingsbedrag is onmiddellijk en zonder beperking te betalen en te wijten, indien de klant meer dan 10 dagen hechtenis heeft of wegens schuld achteraf.

Compensatie van vorderingen worden alleen toegepast wanneer de licentiehouder haar tegenvorderingen onomstreden of juridisch bindend zijn. Retentie kan alleen op basis van dezelfde contractuele relatie worden gemaakt.

Termijnen voor leveringen en diensten

De toezegging van een leveringstermijn door GSBS is afhankelijk van de verduidelijking van alle technische zaken, de tijdige ontvangst van alle door de licentiehouder geleverde documenten en de tijdige en correcte uitvoering van de andere verplichtingen van de licentiehouder. Een overeenkomst van levering en uitvoering dient schriftelijk te worden ingediend.

Aansprakelijkheid

GSBS is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, indien de vertraging te wijten is aan een vertegenwoordiger van GSBS door opzettelijke of grove nalatigheid, of een fout van onze vertegenwoordigers of agenten. GSBS is ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover GSBS leveringsvertraging op verwijtbare en schending van contractuele verplichtingen vertegenwoordigd. In dit geval zal de aansprakelijkheid van een schadevergoeding beperkt zijn tot de voorzienbare schade.

GSBS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigszins nalatige verplichtingen, mits deze geen contractuele of kardinale verplichtingen zijn, van schade als gevolgd van letsel aan level, lichaam en die de gezondheid of garanties of aanspraken aantasten betreffende de wet van productaansprakelijkheid. Voor zover de aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid en verplichtingen door werknemers, vertegenwoordigers en andere agenten.

De verjaringstermijn voor vorderingen gericht tegen GSBS, die niet gebaseerd zijn op opzettelijke gedragingen toegeschreven aan GSBS, is één (1) jaar.

Garantieclaims

Binnen de grenzen van de huidige technologie is het niet mogelijk om de software zo te ontwerpen dat het volkomen foutloos werkt binnen alle toepassingen en combinaties en onder alle omstandigheden. Dit geldt vooral bij gebruik van verschillende hardware componenten en besturingssystemen. Onderwerp van deze overeenkomst is dus altijd alleen de software die geschikt is voor het doel van de programmabeschrijving. Het programma wordt regelmatig getest door GSBS op basis van de laatste stand van de technologie en algemene compatibiliteit.

GSBS geeft aan dat elke overeenkomstsluitende partij moet zorg dragen, als onderdeel van haar taak om de schade te beperken, voor een regelmatige back-up van gegevens op geschikte back-up media (externe harde schijf, tape streamers, etc.).

De garantierechten van de licentiehouder voor gebreken zijn van toepassing als binnen vijf (5) weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de tekortkoming, het defect nog altijd aanwezig is, het gemakkelijk zichtbare schade aan de goederen en afwijking van de contractueel overeengekomen functionaliteit betreft. Inbegrepen is het leveren van een ander product of een levering in te kleine hoeveelheden.

Gebreken in de levering van goederen worden opgelost door GSBS binnen de wettelijke termijn en na kennisgeving aan de licentiehouder. Dit gebeurt na de wettelijke garantierechten van de licentiehouder. GSBS is toegewijd aan alle volgende prestaties die nodig zijn om de kosten te betalen, voor zover deze niet worden verhoogd, dat de goederen geleverd worden op een andere locatie dan de leveringslocatie. In het geval van een vervanging is de licentiehouder verplicht om het defecte product te retourneren aan GSBS.

Als de rectificatie faalt binnen een redelijke termijn of voor een tweede maal tekort komt, is de licentiehouder gerechtigd naar zijn keuze de overeenkomst te ontbinden of de bezoldiging (reductie) te verminderen. De rectificatie wordt alleen toegepast indien GSBS een redelijke kans voor vervanging of reparatie wordt verleend, zonder het verkrijgen van het gewenste resultaat, in geval van weigering of uitstelling, of indien er redelijke twijfel over de kans van slagen bestaan of wanneer het onredelijk is om andere denkbare redenen.

Software onderhoud

Indien software onderhoud ook een contractueel item is, is het geldig dat GSBS de onderhoud aan de software over neemt, die nodig is voor de werkende functionele capaciteit van het programma, voor de duur van het onderhoudscontract. Dit heeft met name betrekking op de levering van updates (herziene en verbeterde versies) in niet-gespecificeerde tijdsintervallen en het gebruik van de support diensten.

De afwikkeling van vergoedingen voor software onderhoud is vanaf de eerste van de volgende maand waarin de opdracht is afgesloten tot het einde van het lopende jaar. De vergoeding wordt berekend op basis van de volledige waarde van de licentiesom en wordt altijd tevoren gefactureerd voor het kalenderjaar. Het software onderhoudscontract is geldig tot aan het einde van het volgende kalenderjaar en wordt automatisch verlengd met één (1) jaar indien het niet schriftelijk beëindigd wordt drie (3) maanden voor het einde van het jaar. GSBS is bevoegd, ten vroegste na het verstrijken van een jaar, de jaarlijkse onderhoudskosten eenzijdig te verhogen. In geval van een stijging van meer dan 5%, verkrijgt de licentiehouder een buitengewoon opzeggingsrecht binnen vier weken na ontvangst van de aanpassingsverklaring.

Trainingsdiensten

Trainingsdiensten zullen worden verrekend op basis van tarief en inspanning. Een specifiek trainingssucces kan niet worden gegarandeerd. Aanmeldingen voor trainingen kunnen niet geannuleerd worden. Groepstrainingen gaan door bij minimaal 3 deelnemers.

Omvang van het gebruik

De software gedistribueerd door GSBS is beschermd door Sectie 69a van de Duitse wet op het auteursrecht. De licentiehouder zal geen gebruiks- en exploitatierechten overdragen die verder gaan dan het gebruik van de ontvangen software. Elk verder gebruik en hergebruik, alsook aanpassing en reproductie, alsook elke vorm van (vermeende) debugging is in strijd met het contract en maakt de licentiehouder schadeplichtig. Alle soorten van programmeren, in het bijzonder de verdere technische aanpassing van het programma om specifieke doeleinden van de licentiehouder, alsmede de ontwikkeling van de software, die verder gaat dan de machtiging van de in de Auteurswet genoemde regeling, wordt uitsluiten uitgevoerd door GSBS. De licentiehouder kan de operationele functies van de software gebruiken, zonder voorbehoud en aanpassen aan operationele belangen. De overdracht van gebruiksrechten is verboden. De licentiehouder heeft een eenvoudig niet-exclusief recht tot het gebruik van de volgens het contract geleverde software, technische product catalogi. De licentiehouder heeft het recht om de meegeleverde programma's en product catalogi te gebruiken in overeenstemming met de contractuele overeenkomst in de vorm van een zogenaamde single user licentie of als multi-user licentie. Met een multi-user licentie is dit toegestaan binnen het kader van een netwerkomgeving tot het contractueel bepaalde aantal gebruikers. De geleverde gedrukte documenten dienen niet te worden gekopieerd, ook niet gedeeltelijk. Tijdens het gebruik van de software dient de originele schijf beschikbaar te zijn. Demo versies kunnen alleen worden gebruikt voor demonstratie of testdoeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden.

Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen worden uitgevoerd onder eigendomsvoorbehoud. In het geval van acties in strijd met de voorwaarden van de overeenkomst, in het bijzonder voor uitstel van betaling, zal GSBS gerechtvaardigd zijn om de geleverde producten terug te nemen. De terugname betekent ook de ontbinding van het contract en resulteert in beslagname van de geleverde producten. In het geval van beslaglegging of andere inmenging door derden, moet de licentiehouder onmiddellijk GSBS schriftelijk in kennis stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

GSBS gaat ervan uit dat voor het gebied Nederland het contractuele gebruik van de software geen rechten van derden schendt. De licentiehouder is verplicht om GSBS onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van het schenden van een derden. GSBS stelt de licentiehouder vrij van schuldvorderingen die voortvloeien uit vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Gegevensverwerking

GSBS is bevoegd om alle gegevens die in verband met de zakelijke relatie ontvangen is van de licentiehouder op te slaan of te verwerken binnen de grenzen van gegevensbescherming.

Toepasselijk recht

Ten aanzien van alle vorderingen en rechten uit hoofde van dit contract is het niet-uniforme recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing va het VN-kooprecht (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Jurisdictie

Exclusieve bevoegdheid is toepasbaar voor onze zakelijke registratielocatie voor de contracten met afnemers, rechtspersonen van publiek recht of publiekrechtelijke speciaal fondsen.

Scheidbaarheid

Indien enige bepalingen van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, niet deel zijn van het contract of geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of vernietigbaar zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. De regeling in kwestie dient dan vervangen te worden in overeenstemming met de dwingende wettelijke bepalingen door een geldige bepaling die het dichts bij de beoogde economische doel van de ongeldige, nietig of vernietigbare bepaling komt. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes.